Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Podejmowanie działalności gospodarczej

Aktualne obowiązujące dokumenty OD 27.07.2022

  1. Wniosek - otwórz
  2. Instrukcja - otwórz
  3. Biznesplan - otwórz
  4. Narzedzie pomocnicze - otwórz
  5. Instrukcja do wypełniania biznesplanu - otwórz
  6. Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 (premia) - otwórz

 klauzule RODO - pobierz

 - oświadczenie o oznakowaniu inwestycji - pobierz

 - oświadczenie o doświadczeniu - pobierz

 - oświadczenie o kwalifikacjach - pobierz

 - oświadczenie o posiadanych zasobach - pobierz

 - kryteria oceny - pobierz

 

 

 

 

 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 29 czerwca 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 60/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w załączeniu zamieszczamy  formularz wniosku o przyznanie pomocy .

 Ww. formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-formularzy-wnioskow-o-przyznanie-pomocy/.

 

 

 

 

 - biznesplan - pobierz

 - biznesplan - pdf

 - biznesplan - informacje pomocnicze

 - biznesplan  - premie

 - instrukcja wypełniania wniosku

 - wniosek o przyznanie pomocy - pdf

 - wniosek o przyznanie pomocy - exel

klauzule RODO - pobierz

 - oświadczenie o oznakowaniu inwestycji - pobierz

 - oświadczenie o doświadczeniu - pobierz

 - oświadczenie o kwalifikacjach - pobierz

 - oświadczenie o posiadanych zasobach - pobierz

 - kryteria oceny - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

wniosek o przyznanie pomocy - pdf - pobierz

wniosek o przyznanie pomocy - excel - pobierz

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

wskazówki dla użytkowników formularzy wniosku - pobierz

biznesplan - wersja 4z - pdf - pobierz

biznesplan - wersja 4z - excel - pobierz

informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - wersja 4z - pobierz

klauzule RODO - pobierz

 - oświadczenie o oznakowaniu inwestycji - pobierz

 - oświadczenie o doświadczeniu - pobierz

 - oświadczenie o kwalifikacjach - pobierz

 - oświadczenie o posiadanych zasobach - pobierz

 - kryteria oceny - pobierz

Umowa o przyznaniu pomocy - wersja 5z - pobierz

 

 

INFORMACJA Z DNIA 22 GRUDNIA 2020

21 grudnia 2020 weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR nr 160/2020 wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznanie pomocy(5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W załączeniu zamieszczamy wersję elektroniczną zaktualizowanego wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy. Jednocześnie informujemy, że ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych  do formularza umowy jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

 - załącznik nr 4 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

 - załącznik nr 5 - oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

 - załącznik nr 6  - informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Ponadto do nowych formularzy umów przestaje obowiązywać aneks do umowy zawierającej zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniem wirusem SARS - CoV-2. Stosowne zapisy są już zawarte w nowym formularzu umowy. Przekazujemy także do stosowania  wersję elektroniczną wzoru formularza aneksu umowy o przyznanie pomocy na wsparcie w zakresie podejmowania działalnosci gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez spoleczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( do wersji 4z i wcześniejszych).

Tym samym podobnie jak w przypadku nowego formularza umowy , nie będzie miał zastosowania już aneks do umowy zawierający zapisy  związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS - CoV-2. Stosowane zapisy z ww.aneksu zostały zawarte w aktualnym wzorze formularza aneksu do umowy. Przy czym należy pamiętać, iż niezależnie od zawartego z beneficjentem ww.aneksu "covidowego" zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia wykonawczego 19.2 Samorząd Województwa złoży beneficjentom ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2

załączniki:

aneks - pobierz

zał 2 - wykaz działek ewidencyjnych - pobierz

zał 3 - informacja monitorująca z realizacji biznesplanu - pobierz

zał 4 - oświadczenie małżonka Beneficjenta - pobierz

zał 5 - oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - pobierz

zał 6 - informacja o przetwarzaniu danych - pobierz

 - umowa o przyznaniu pomocy - pobierz

 - bizpnesplan - pobierz

 

Wzory wniosków, które obowiązują od 16 października 2017

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3 z

 - wniosek o przyznanie pomocy - pdf - otwórz

 - wniosek o przyznanie pomocy - exel - otwórz

2 - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 - otwórz

3 - Biznesplan

 - wersja pdf - otwórz

 - wersja exel - otwórz

 - tabele finansowe - otwórz

 - informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz

4 - Formularz umowy o przyznaniu pomocy - wersja 4z

 - umowa o przyznaniu pomocy - pdf - otwórz

 - wykaz działek ewidencyjnych - pdf - otwórz

5 - Oświadczenie o oznakowaniu inwestycji - otwórz

6 - Oświadczenie o grupach defaworyzowanych - otwórz

7 - Załączniki do wniosku:

 - oświadczenie o doświadczeniu - otwórz

 - oświadczenie o kwalifikacjach  - otwórz

 - oświadczenie o posiadanych zasobach - otwórz

 - oświadczenie o prowadzonej działalności - otwórz

 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - otwórz

8 - Formularz wniosku o platność - wersja 3z

  - wersja pdf - otwórz

  - wersja exel - otwórz

9 - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z

 - wersja pdf - otwórz

 - wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

10 - Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu - otwórz

11 - Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

 

 

Gminy członkowskie