Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''KOLD’’
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ''KOLD’’ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.kold.pl
 • Data publikacji strony internetowej: 20-08-2012
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  06-03-2021
Status pod względem zgodności z ustawą:
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF oraz w formacie Word nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nieliczne elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
Treści niedostępne:
 • Dokumenty PDF. XLS. XLSX, DOC, DOCX mogą być niezgodne lub częściowo zgodne.
 • Niektóry wpisy mogą być zredagowany w sposób niedostępny.
 • Niektóre grafiki nie zawierają opisów alternatywnych.
Wyłączenia:
 • Mapy
 • Treści opublikowane przed 23 września 2018 r.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
 • Deklarację sporządzono dnia: 06-03-2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 06-03-2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ''KOLD’’
 • e-mail: biuro@kold.pl
 • tel./fax (61) 44 24 160
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Postępowanie odwoławcze:
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej na adres:
 • organ nadzorujący: Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''KOLD’’
 • adres: 64-310 Lwówek, Rynek 33/1
 • e-mail: biuro@kold.pl
 • tel./fax (61) 44 24 160
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Przycisk zwiększający kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Przyciski zmiany wielkości czcionki (nieliczne elementy tekstowe mogą nie reagować na te zmiany).
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Zmiana rozmiaru strony:
 
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok
 
Dostępność architektoniczna:
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ''KOLD’’
64-310 Lwówek, Rynek 33/1
 • Stowarzyszenie mieści się w budynku Urzędu Gminy na poziomie 2.
 • Podejście do budynku jest wybudowane w formie lekkiego nachyłu, wejście przystosowane dla wózków inwalidzkich.
 • Dostęp do windy.
 • Na pobliskim parkingu dostępne wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Toalety przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Gminy członkowskie