Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Innowacje w przetwórstwie z wykorzystaniem produktów ekologicznych”.

dodano: 2019-10-26 11:48

 

Na konferencji spotkało się 50 osób, reprezentujących środowisko naukowe, samorząd lokalny i regionalny, przedstawiciele lokalnej grupy działania, przedstawiciele ośrodków doradztwa oraz brokerzy innowacji, a także  przedstawiciele sektora przetwórczego i rolnicy. Rekrutacja prowadzona była poprzez dystrybucję imiennych zaproszeń do wytypowanych przedstawicieli nauki, doradztwa i przetwórstwa oraz poprzez ogłoszenia, przygotowane plakaty i zaproszenia, które zostały rozesłane/kierowane do jednostek samorządu terytorialnego, ODR, LGD, stowarzyszeń i organizacji przedsiębiorców, organizacji i związków rolniczych działających na terenie woj. wielkopolskiego z prośbą o rozpowszechnienie informacji m.in. wśród swoich członków oraz innych podmiotów, które mogą być zainteresowane tematyką konferencji. 

 
Poprzez realizację konferencji zwiększyła się wiedza uczestników w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w małym przetwórstwie. Realizacja spotkania przyniosła również identyfikację problemów w zakresie prowadzenia działalności przetwórczej, ułatwiła poszukiwanie płaszczyzn do współpracy poprzez bezpośrednie spotkania. 
 
Podczas konferencji wykładowcy przekazywali najnowsze informacje w zakresie rozwiązań możliwych do wdrożenia w małych podmiotach przetwórczych. Podczas spotkania połączono wiedzę praktyczną i empiryczną dotyczącą innowacji z zakresu lokalnego przetwórstwa i dostarczenie przykładów wdrożonych innowacyjnych rozwiązań, które są odpowiedzią na regionalne problemy przetwórstwa i rolnictwa z nim związanego (w tym ekologicznego). 
 
Konferencja, w której z założenia wzięło udział 50 uczestników, cechowała się jasnością przekazu w formie prezentacji i wykładu. Ułatwiła ona dotarcie z wiedzą do stosunkowo dużej grupy uczestników, reprezentujących różne podmioty i środowiska, ściśle zainteresowane rozwojem lub współpracą w celu realizacji swoich dokonań. Pozwoliła ona również na bezpośrednie dyskusje wykładowców z uczestnikami, zarówno w trakcie konferencyjnego panelu, jak i specjalnie dedykowanych warsztatów. Konferencja w sposób dość swobodny, a więc również mało stresujący dla uczestników, pozwoliła podnieść ich wiedzę i spopularyzować postawy proinnowacyjne i kooperacyjne na obszarach wiejskich. Ta forma realizacji pozwoliła na osiągnięcie zakładanych celów, efektów oraz planowanego zakresu realizacji, co wskazali w ankiecie ewaluacyjnej sami uczestnicy, którzy w większości bardzo wysoko ocenili przygotowanie merytoryczne, jasność i zrozumiałość przekazu, rzetelność, profesjonalizm i zaangażowanie prowadzących w udzielaniu odpowiedzi na pytania, umiejętność zainteresowania uczestników tematem.