Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zdjęcia do wniosku o płatność

dodano: 2013-08-19 11:39

Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  informuje o konieczności dołączania do Wniosku o Płatność dokumentacji fotograficznej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „ Małych projektów”. Należy również załączyć oświadczenie beneficjenta potwierdzające zrealizowanie operacji zgodnie z załączoną dokumentacją fotograficzną.