Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd LGD

dodano: 2020-03-02 09:27

Zarząd spotkał się w dniu 26 lutego i zatwierdził zmiany w LSR po odbytych konsultacjach. Zarząd przyznał także kilkanaście statuetek KOLD-ka za zrealizowanie projektów , które zostaną wręczone na najbliższym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.