Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd KOLD obradował

dodano: 2016-12-09 19:06

Kolejne spotkanie Zarządu miało miejsce 9 grudnia w biurze Stowarzyszenia. Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski dot. umowy ramowej, procedury naboru wniosków i realizacji planu komunikacyjnego. Wyraził zadowolenie z pracy biura po analizie protokołu kontrolnego. Zarząd dokonał uzupełnień w LSR na zalecenie UM w tym zmiany harmonogramu naboru wniosków z grantów wskutek zalecenia UM dokonywania przez wszystkie LGD-y naborów osobnych na każde przedsięwzięcie.  Analizuj plan komunikacyjny stwierdził prawidłową realizację i dokumentację popartą pozytywną opinią kontrolną UM. Zapoznano się także z przebiegiem konferencji ministerialnej nt. Leadera, która odbyła się w Rawie Mazowieckiej wyrażając zaniepokojenie ciągłymi zmianami interpretacyjnymi.