Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończono przyjmowanie wniosków

dodano: 2017-05-04 15:22

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na dotacje w programie Działaj Lokalnie – Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Złożonych zostało 16 wniosków z terenu 5  gmin obszaru LGD KOLD na ogólną kwotę 82 044,00  zł.  Pula dofinansowań wynosi 41 800 zł. Obecnie dokonamy oceny formalnej, a potem merytorycznej. W maju będą ostateczne decyzje i podpiszemy umowy na realizację projektów z wybranymi podmiotami. Dziękujemy wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski.