Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z posiedzenia Zarządu

dodano: 2017-04-26 15:04

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu 26 kwietnia przyjęty został program szkolenia dla członków Rady, Zarządu i pracowników biura w czerwcu.  Przygotowywane zostaną zmiany w LSR i kryteriach wyboru, dlatego wszystkie wnioski należy kierować  do biura KOLD.  Zarząd przyjął informacje ze szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim oraz przyjął regulamin rajdu rowerowego na dzień 24 czerwca 2017r do Michorzewka.  Przyjęto 2 nowych członków KOLD.