Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wzory wniosków

dodano: 2013-03-15 10:16

 

Każdy składny wniosek w wersji papierowej należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD

1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

2. Mikroprzedsiębiorstwa

3. Odnowa i rozwój wsi

4. Małe projekty