Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wybrano wnioski do dofinansowania

dodano: 2019-11-07 09:18

Rada oceniając LGD KOLD po dokonanej ocenie wniosków wg kryteriów, wybrała do dofinansowania że środków unijnych 4 wnioski na rozwój przedsiebiorstw.4 z infrastruktury kulturalnej i 3 z infrastruktury turystycznej. Szczegółowe listy ukażą się 7.11 na stronie www.kold.pl