Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wpłynęły wnioski Działaj Lokalnie

dodano: 2018-05-09 21:52

Na ogłoszony konkurs Działaj Lokalnie wpłynęło 11 wniosków w tym 8 od organizacji pozarządowych i 3 od grup nieformalnych wspartych przez instytucje kultury na ogólną kwotę  56 215,80 zł przy limicie 41 800 zł. Obecnie Rada dokona oceny i wybierze projekty do dofinansowania. Konkurs współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania KOLD.