Walne zebranie KOLD

dodano: 2012-07-08 09:51

 

Głównym tematem Walnego Zebrania KOLD, które otworzył prezes Adam Woropaj, a  prowadzonego przez wiceprezesa Jerzego Dziamskiego w dniu 5 lipca 2012r w Dusznikach były zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Propozycję zmian w imieniu Zarządu złożył członek Zarządu Ireneusz Witkowski.

W LSR zmniejszono w budżecie w działaniach różnicowanie o 600 tys zł i w małych projektach 500 tys zł, natomiast zwiększono w odnowie i rozwoju wsi o 900 tys zł i mikroprzedsiębiorstwach o 200 tys zł. Wprowadzono dodatkowy nabór w harmonogramie dla odnowy i rozwoju wsi w I półroczu 2013r.

Z kolei zaakceptowano projekt zmian w LSR w związku z dodatkowym konkursem o nabór dla LGD.

Rozszerzono Przedsięwzięcie V ( zmiana tytułu na : Inicjatywy związane z lokalnymi tradycjami, zwyczajami, integracją i promocją) m.in. o budowę skansenów, izb tradycji szkolenia  z tym związane poparte wizytami studyjnymi.

Dodano Przedsięwzięcie VIII : Z przyrodą za Pan brat – związane z budową punktów widokowych, rewitalizacją parków i zagospodarowaniem terenów zielonych.

Dodano Cel szczegółowy 3.4 : Wzrost bezpiecznego korzystania z turystyki, rekreacji i sportu’ W ramach tego celu dodano : Przedsięwzięcie IX : Bezpieczny turysta – związane z budową miasteczek ruchu drogowego, uruchamiania wypożyczalni sprzętu turystycznego oraz wizytami studyjnymi i szkoleniami.