Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Walne zebranie KOLD

dodano: 2011-01-30 10:55

Walne Zebranie KOLD
Członkowie KOLD spotkali się 27 stycznia 2011r w Gminnym Ośrodku Kultury w Dusznikach na Walnym Zebraniu poświęconym głównie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru KOLD. Walne Zebranie rozpoczęło się od występy zespołu Duszniczanka z Dusznik. Następnie wybrano przewodniczącego Zebrania, którym został Adam Woropaj oraz sekretarza, na którego wybrano Grażynę Biskup. Dokonano rozszerzenia składu Zarządu do 9 osób i powołano w skład Zarządu Andrzeja Mainke i Stanisława Piechotę.
Ze składu Rady Stowarzyszenia odwołano Sylwestra Kamyszka ( przestał pełnić funkcje publiczne, a taką reprezentował ) i Halinę Schulz ( na własną prośbę ze względów osobistych). Przewodniczącym Rady został Damian Łęszczak a zastępcą Przemysław Tramowski. Z kolei członek Zarządu Ireneusz Witkowski omówił proponowane zmiany w LSR, które Walne Zebranie zaakceptowało. Przyjęto także uchwałę o wysokości składek od gmin oraz informację o bieżącej pracy biura. Zebranie zakończono wspólnym poczęstunkiem.