Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Walne Zebranie Sparwozdawczo-Wyborcze

dodano: 2020-09-04 11:36

Wybory w LGD KOLD Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za lata 2016-2019 w Ośrodku Jansowo w Kuślinie rozpoczęły się od oficjalnego otwarcia Labiryntu zbudowanego w ramach projektu współpracy z LGD-ami z Niemiec i Słowacji. Walne Zebranie prowadził Mieczysław Skrzypczak, a protokołowała Justyna Hałas. Zebrani jednomyślnie udzielili absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania KOLD za lata 2016-2019. Wybrano jednomyślnie nowy ( stary Zarząd) na lata 2020-2024 w składzie: Damian Łęszczak- prezes, Ireneusz Witkowski - wiceprezes, Paulina Młyńczak- skarbnik, Lucyna Konieczna i Stanisław Piechota - członkowie. Komisję Rewizyjną tworzą : Piotr Długosz, Paweł Jakubowski i Piotr Protas.