Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Walne Zebranie

dodano: 2017-03-28 09:38

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KOLD podsumowało swoją działalność w roku 2016 na Walnym Zebraniu w Sali wiejskiej w Sękowie w gm. Nowy Tomyśl w dniu 27 marca. Po złożonym sprawozdaniu przez prezesa Damiana Łęszczaka, sprawozdaniu finansowym przedstawionym przez skarbnika Paulinę Młyńczak, w imieniu  Komisji Rewizyjnej przewodniczący Piotr Długosz złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2016. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium i przyjęło założenia planu pracy na rok 2017 przedstawione przez wiceprezesa Ireneusza Witkowskiego.  Na zakończenie Walnego Zebrania wystąpił zespół teatralny seniorów ze Stowarzyszenia Perspektywa z Pniew.