Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Walne LGD KOLD

dodano: 2019-02-07 08:21

W środowy wieczór w sali MGOK w Lwówku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2018 spotkali się członkowie Lokalnej Grupy Działania KOLD. Walne Zebranie - jednogłośne udzieliło absolutorium Zarządowi po złożeniu sprawozdań przez prezesa Damiana Łęszczaka, skarbnika Paulinę Młyńczak; dokonało zmiany w Radzie oceniającej projekty z Leadera ( Sylwestra Kamyszka zastąpiła Justyna Hałas); przyjęła plan pracy na rok 2019 zaprezentowany przez wiceprezesa Ireneusza Witkowskiego oraz uchwaliła składki członkowskie zwiększając je o 50%. Podczas Walnego Zebrania wręczono także podziękowania przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym i współpracującym w realizacji LSR oraz dokonano symbolicznego wbijania tabliczek LGD KOLD i gmin na tablo upamiętniające haftowanie bławatu sztandaru powstańczego. Zebranie uświetnił występ zespołu Mała Grupa Społeczna działającego przy MGOK w Lwówku.