Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uwaga potencjalni wnioskodawcy

dodano: 2020-09-15 07:48

 

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania KOLD informuje, że z uwagi na przedłużające się informację o przeliczniku Euro, nabory wniosków planujemy w październiku 2020r.. Informujemy także, że nastąpiła zmiana rozporządzenia MRiRW dot. wniosków o dofinansowanie:

 1. Przy podejmowaniu działalności gospodarczej, wnioskodawca w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej
 2. Nie można we wniosku korzystać z numeru identyfikacyjnego współmałżonka
 3. Biznesplan składamy także na nośniku danych CD/DVD
 4. Weksel zabezpieczający zawarty będzie w umowie/ samorządy nie składają weksli
 5. Beneficjent nie musi po roku wykazywać 30% przychodu
 6. Działalność gospodarcza musi być wykonywana przez 2 lata – może być z przerwami (np. urlop macierzyński) w ciągu 4 lat i tak trzeba opłacać składki ZUS
 7. Podczas urlopu macierzyńskiego beneficjent podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu
 8. Beneficjent musi utrzymać co najmniej 1 miejsce pracy przez 3 lata od dnia wypłaty końcowej
 9. Przy realizacji w CEIDG nie musi beneficjent podjąć działalności gospodarczej
 10. Zgłoszenie do ZUS obowiązuje przy złożeniu I wniosku o płatność – dot. podejmowania działalności gospodarczej
 11. Nie obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców
 12. Beneficjenci, którzy są w trakcie realizacji umów, będą mieli podpisywane aneksy przez Urząd Marszałkowski dostosowujące do powyższych zmian