Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szykujemy się do Grantów

dodano: 2019-08-21 08:07

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu przygotowania wniosków do Grantów z Leadera przeprowadziła Lokalna Grupa Działania KOLD w sali wiejskiej w Grońsku gm. Lwówek. Na początku po otwarciu spotkania przez prezesa Damiana Łęszczaka, sołtys wsi pani Elżbieta Kaczmarek zapoznała ze środowiskiem wsi i działaniami społecznymi. Szkolenie prowadził wiceprezes Ireneusz Witkowski. Nabór wniosków planowany jest w dniach 2-19.09.2019.