Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie z Grantów

dodano: 2017-09-25 21:17

W sali Centrum Kultury w Dusznikach w poniedziałek 25 września spotkali się potencjalni wnioskodawcy Grantów w ramach Leadera, do których nabór ma zamiar ogłosić Lokalna Grupa Działania KOLD. Szkolenie miało na celu zapoznanie z warunkami, jakie musi spełnić wnioskodawca oraz zapoznanie z zasadami wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Na sali przeważali przedstawiciele organizacji pozarządowych, z którymi rozmawiali członkowie Zarządu Ireneusz Witkowski i Paulina Młyńczak. LGD KOLD zamierza ogłosić nabory pod koniec tego roku.