Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie przedsiębiorców

dodano: 2018-03-03 18:38

1 marca po południu w sali MGOK w Lwówku przeprowadzone zostało przez Lokalną Grupę Działania KOLD szkolenie dla przedsiębiorców mających działalność gospodarcza oraz tych, którzy chcą rozpocząć działalność. Omówiono zasady przygotowywanego konkursu wniosków, samego wniosku, biznesplanu oraz kryteriów oceny. Szkolenie prowadzili Ireneusz Witkowski i Paulina Młyńczak.