Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie finansowe

dodano: 2017-08-04 08:51

W sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku przeprowadzono szkolenie finansowe z zakresu realizacji Grantów w programie Leader. W szkoleniu brali udział beneficjenci projektu z terenu Lokalnej Grupy Działania KOLD.