Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie Rady, Zarządu KOLD

dodano: 2017-06-05 08:12

Na dwudniowym szkoleniu 2-3 czerwca 2017r w Głogowie, spotkali się członkowie Rady oraz Zarządu KOLD.  Omawiano istotne elementy funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Grzegorz Cetner z Centrum Doradztwa Rolniczego przedstawił aktualne zmiany w Leaderze, wiceprezes KOLD Ireneusz Witkowski omówił zmiany w umowie ramowej oraz prowadził zagadnienia związane ze zmianami proponowanym w LSR.  Z kolei członek Zarządu Paulina Młyńczak przedstawiała i kierowała propozycjami zmian w kryteriach wyboru operacji, natomiast Piotr Kłos z biura KOLD zapoznał zebranych z planowanym monitoringiem i ewaluacją w LSR. Zebrani mieli także możność obejrzenia infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej zrealizowanej w ramach PROW Leader. Wypracowane zmiany w LSR i kryteriach mają zostać wprowadzone do kolejnych naborów wniosków.