Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie samorządowe

dodano: 2017-09-16 21:06

W poniedziałek  11 września w Bibliotece w Dusznikach spotkali się włodarze powiatów i gmin obszaru KOLD. Podczas spotkania Zarząd KOLD przedstawił analizę wykonania wskaźników i budżetu naborów z LSR oraz warunki kolejnych naborów z infrastruktury kulturalnej, grantów oraz rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o realizację kamienia milowego  2018. Samorządowcy wyrazili zaniepokojenie przedłużającym się rozpatrywaniem wniosków przez Urząd Marszałkowski w sytuacji kończącego się roku budżetowego.  Zarząd KOLD zapoznał zebranych z nowelizacjami ustaw i rozporządzeń związanych z programem Leader.  Zebrani zapoznali się także z realizacją projektu współpracy polsko-niemieckiej.  Dyskutowano także o problemach beneficjentów grantów.