Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów

dodano: 2011-12-13 08:54

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (Instytucja Zarządzająca PO FIO) wraz z Sekcją ds. FIO w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Instytucja Wdrażająca PO FIO) w dniu 06 grudnia 2011 w Zielonej Górze zorganizowali bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu PO FIO 2012.

Podczas spotkania omówione zostały zasady przyznawania pomocy z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, środki kwalifikowane, zaprezentowano również sposoby poprawnego wypełniania generatora oraz omówiono poprawne rozliczenie projektu

Z ramienia KOLD w spotkaniu udział wzięli: Ireneusz Witkowski i Paulina Niebielska