Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie Zarządu KOLD

dodano: 2018-04-09 14:27

9 kwietnia na spotkaniu Zarządu LGD KOLD zapoznano się z sytuacją finansową. W związku z opóźnieniami rozpatrywania wniosków przez UM, Zarząd   podjął decyzje o przygotowaniach do zaciągnięcia kredytu na funkcjonowanie w Banku Spółdzielczym. Zarząd zapoznał się z ogłoszonym naborem wniosków z Działaj Lokalnie, zatwierdził program pobytu grupy młodzieżowej polsko-niemieckiej w czerwcu, spotkaniem w ramach projektu współpracy w Dopiewie. Zarząd postanowił także zwrócić się do Rad gmin obszaru KOLD z propozycją przedstawienia informacji na sesjach rad dot. działalności LGD KOLD. Zarząd zapoznał się także z przygotowaniami na szczeblu europejskim i krajowym do kolejnego okresu programowania 2021-2027.