Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie LGD-ów w Rokosowie

dodano: 2011-12-01 09:13

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Lokalnych Grup Działania z terenu Wielkopolski miało miejsce w dniach 29-30 listopada 2011r w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie. W pierwszym dniu prezesami członkowie Zarządów spotkali się z członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tadeuszem Bugajskim, aby dokonać analizy dotychczas przeprowadzonych naborów wniosków i stopnia realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Podczas tego spotkania, w którym z ramienia KOLD uczestniczył członek Zarządu Ireneusz Witkowski, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówił przygotowywane rozporządzenie dot. dodatkowych środków dla LGD w trybie oceny konkursowej. W tym czasie druga grupa z udziałem Pauliny Niebielskiej z KOLD pracowała nad analizą instrukcji do wniosków zarówno z funkcjonowania LGD jak i projektów ogłaszanych w konkursach. Nasza LGD prezentowała wszystkim sposób powstawania i realizację projektów współpracy. Kontynuacja tych zagadnień miała miejsce w następnym dniu.