Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyjęliśmy wnioski

dodano: 2017-05-09 10:12

Kolejne nabory wniosków w programie PROW 2014-2020 – Leader zostały zakończone 8 maja.
Złożono: 
1)  17 wniosków na rozwój przedsiębiorstw w tym 14 wniosków na rozwój z utworzeniem miejsc pracy na kwotę  2 544 609,91 zł  przy limicie 525 000,00 zł oraz 3 wnioski na rozwój przedsiębiorstw bez zatrudnienia na kwotę 75 000,00 zł przy limicie 100 000,00 zł.                                        
2)  32 wnioski na podejmowanie działalności gospodarczej na kwotę 3 200,000,00 zł przy limicie 600 000,00 zł.   3)  4 wnioski na infrastrukturę kulturalną na kwotę  1 140 902,47 zł przy limicie 1 141 000,00 zł.          
4)  3 wnioski na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną na kwotę 357 988,39 zł przy limicie 359 000,00 zł 
Wnioski będą teraz rozpatrzone pod względem formalnym, później Rada dokona oceny merytorycznej i wyboru wniosków do dofinansowania.