Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt współpracy

dodano: 2017-12-19 12:07

Spotkanie w LGD Źródło w Buku 19 grudnia uszczegółowiło realizacje pierwszego zadania. Konkurs kulinarny kół KGW ze wszystkich gmin partnerów LGD Źródło, LGD Ziemia Grodziska i LGD KOLD odbędzie się 17 lutego w Kamieńcu na terenie Ziemi Grodziskiej.  Wkrótce zostanie przedstawiony regulamin przez gospodarzy i partnerzy rozpoczną przygotowywanie swoich ekip.