Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Zarządu KOLD

dodano: 2019-07-01 12:47

1 lipca na swoim] posiedzeniu Zarząd LGD KOLD z udziałem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przyjął informację z przebiegu I etapu projektu współpracy w Niemczech.
Zarząd zdecydował o ogłoszeniu naboru wniosków na dotacje dla przedsiębiorców, na infrastrukturę kulturalna i turystyczną oraz granty – przyjmowanie wniosków konkursowych planowane jest na wrzesień 2019. Przed ogłoszeniem konkursu planowane są szkolenia. Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej oraz w prasie lokalnej.