Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Zarządu

dodano: 2011-10-28 09:45

W Sali Urzędu Miejskiego w Pniewach obradował w dniu 28 października 2011r Zarząd Stowarzyszenia KOLD, któremu przewodniczył prezes Adam Woropaj. Zarząd m.in. dokonał analizy naboru wniosków na wdrażanie LSR. Zarząd zdecydował, aby dokonać aktualizacji LSR w tym przyspieszyć nabory wniosków w 2012r i ogłosić je na początku roku oraz dokonać zmian w Priorytetach umożliwiających szerszy dostęp beneficjentom. Ireneusz Witkowski zapoznał wszystkich z przygotowywaną zmianą rozporządzenia MRiRW dot. Leadera. Zdecydowano o zwołaniu walnego Zebrania jeszcze w grudniu, które przyjęłoby zmiany w LSR.

Zarząd zatwierdził także bieżącą realizację programu współpracy - Pamiętamy- Kontynuujemy- Powstanie Wlkp 1918/19. W tym zakresie do końca roku zostanie oznakowana trasa szlaku turystycznego Powstańczego wraz z tabliczkami informacyjnymi i wydaną mapą. Wiosną oznakowywane zostaną specjalną tabliczką groby Powstańców Wlkp. i uruchamiana zostaje baza danych o Powstaniu na terenie KOLD.

Zarząd przyjął także program jarmarku Bożonarodzeniowego KOLD w Pniewach w dniu 11.12.2011r oraz program wyjazdu promocyjnego do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Zarząd zapoznał się z bieżącą praca biura w tym przygotowywanym projektem współpracy z Litwa, Słowacją i Estonią, ze stanem finansów KOLD, z przygotowaniami do Mini Euro 2012. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 30 listopada 2011r w Opalenicy.