Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Zarządu

dodano: 2020-09-15 14:06

Spotkanie Zarządu LGD KOLD z pracownikami biura 15 września w Ośrodku Jansowo w Kuślinie.  Omówione zostały pracownicze plany kapitałowe.  Zweryfikowano członkostwo w Stowarzyszeniu. Wykreślono z listy członków  27 osób zgodnie ze Statutem. Przyjęto 3 nowych członków z gmin Lwówek i Kuślin. Zarząd przyjął także zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju związane z możliwością pozyskania środków na realizację kolejnych projektów współpracy.