Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Zarządu

dodano: 2020-09-02 11:11

 Zarząd LGD KOLD spotkał się ostatni raz prze zakończeniem kadencji. Podsumowano działalność w latach 2016-2019, zatwierdzono przebieg i organizacyjne przygotowane Walnego Zebrania. Zarząd zatwierdził sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Przyjęto także propozycje zmiany LSR dodając 2 nowe projekty współpracy. 2 nowych członków zostało przyjętych do Stowarzyszenia.