Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady DL

dodano: 2019-05-22 07:18

Rada na swym posiedzeniu w dniu 20 maja dokonała oceny wniosków złożonych w ramach projektu Działaj Lokalnie przy Lokalnej Grupie Działania KOLD.  Po uzgodnieniach z wnioskującymi  organizacjami co do kwot dofinansowania, zostanie ustalona lista dofinansowania projektów. 29 maja planowane jest podpisanie umów z grantobiorcami.