Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy

dodano: 2020-07-08 21:03

Podpisanie umowy Lokalna Grupa Działania KOLD podpisała w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim umowę na realizację projektów grantowych obejmującą 11 grantobiorców z promocji, warsztatów szkoleniowych, infrastruktury turystycznej oraz wydawnictwa. Wartość umowy opiewa na kwotę 214 446,00 zł , a zakończenie realizacji planowane jest na czerwiec 2021r.