Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze

dodano: 2012-09-13 11:03

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

KOLD

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem KOLD wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

– termin składania wniosków: od 1 do 15 października 2012 r.

– limit dostępnych środków:  100 900,14 zł

– minimalne wymagania: należy uzyskać 40% punktów uzyskanych wg kryteriów ocen LGD

 

2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

– termin składania wniosków: od 1 do 15 października 2012 r.

– limit dostępnych środków: 457 731,50 zł

– minimalne wymagania: należy osiągnąć  40 % punktów możliwych do uzyskania wg kryteriów ocen LGD

 

3) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa
i rozwój wsi

– termin składania wniosków: od 1 do 15 października 2012 r.

– limit dostępnych środków: 700 336,92 zł

– minimalne wymagania: należy osiągnąć  40 % punktów możliwych do uzyskania wg kryteriów ocen   LGD

 

4) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

– termin składania wniosków: od 1 do 15 października 2012 r.

– limit dostępnych środków: 263 688,00 zł

– minimalne wymagania: należy osiągnąć  40 % punktów możliwych do uzyskania wg kryteriów ocen LGD

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w biurze KOLD, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki  w dniach:od 1 do 15 października 2012 r. w godz.:7.30-15.30

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurzeKOLD: i na stronie internetowej www.kold.pl, a także:

- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, w przypadku operacji o których mowa wpkt 2 i 4.

- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl,

 

Dodatkowo informacji udzielają: Ireneusz Witkowski i Paulina Niebielska pod numerem telefonu (61) 291-92-39

 

 „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”