Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obradował Zarząd

dodano: 2012-12-11 08:34

W piątek 7 grudnia 2012r obradował Zarząd KOLD w Opalenicy. Posiedzenie prowadził prezes Adam Woropaj. Zarząd analizował wykonanie wskaźników w LSR, szczególnie w zakresie odnowy i rozwoju wsi zarówno w zakresie dotychczasowym jak i dodatkowych zadań. Uzgodniono terminy naborów w 2013r (planowane na przełomie lutego i marca) wraz z kwotami planowanymi w budżecie. Zarząd przyjął także zmiany w LSR w kryteriach ocen i karcie ocen wypracowane na szkoleniu w Soplicowie. Ustalono wstępnie Walne Zebranie członków na początek lutego 2013r w gminie Pniewy zastrzeżeniem zwołania w styczniu  w wypadku koniecznym.