Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obradował Zarząd

dodano: 2018-06-27 14:39

W biurze KOLD  27 czerwca spotkał się Zarząd LGD KOLD. Dokonano analizy naboru wniosków. W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków, Zarząd ma zamiar ogłosić jeszcze w tym roku nabory wniosków na rozwój przedsiębiorstw tzw. 25-tek oraz na granty.  Zarząd zapoznał się także z dokumentacją przygotowaną przez biuro w sprawach  ochrony danych osobowych po wprowadzeniu RODO.  Analizowano także realizację projektów współpracy oraz sytuację finansową. Zarząd zalecił dalsze monitorowanie przez biuro sytuacje finansową LGD   w kontakcie z UM.