Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łęczyce

dodano: 2011-11-04 11:10

Osada notowana w 1791 roku pod nazwą ŁĘSKIE OLĘDRY. Dzisiejsza nazwa dokumentowana jest od 1921 roku. Oznacza tereny bagniste, moczarowate.

Znajduje się tu, a raczej znajdował cmentarz wytyczony w formie kwadratu, z ponad 30 grobami spoczywających niemieckich osadników oraz kostnica. Niestety w latach powojennych miejsce to uległo dewastacji, a kostnica po pożarze została rozebrana. Na przeciwko cmentarza znajduje się budynek, w którym mieściła się szkoła najpierw dla dzieci niemieckich później także dla polskich.