Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencja w Marszewie

dodano: 2019-06-25 07:21

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 
w partnerstwie 
z Lokalną Grupą Działania KOLD
zapraszają 
 
w najbliższy czwartek 27 czerwca 2019 roku na godzinę 9:45 do Marszewa (powiat pleszewski) 
na konferencję pt.: Aktywni lokalnie – partnerstwo i współpraca
 
realizowaną w ramach operacji pn.:
 
Aktywni lokalnie
 
 
Do udziału w konferencji zapraszamy rolników, domowników oraz mieszkańców obszarów wiejskich, osoby zainteresowane wspieraniem aktywizacji i współpracy mieszkańców na terenach obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego oraz tematyką żywności wysokiej jakości i jej sprzedażą.  
 
Podczas konferencji zaprezentowane będą następujące tematy:
1. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich
2. Małe przetwórstwo lokalne, jako forma aktywizacji mieszkańców 
3. Wieś – miejsce do życia i wypoczynku 
4. Sieci współpracy na obszarach wiejskich
5. Podmioty ekonomii społecznej na obszarach wiejskich
6. Inteligentna specjalizacja wsi oparta o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
7. Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich
8. Przykłady dobrych praktyk
 
Konferencja odbędzie się w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 7 z siedzibą w Marszewie, Marszew 25.
 
Celem operacji pn. „Aktywni lokalnie” jest ułatwienie budowania partnerstwa i współpracy pomiędzy podmiotami inicjującymi działania na rzecz społeczności lokalnej. Operacja ma również na celu przekazanie i wymianę wiedzy 
i informacji w zakresie partnerstwa i nawiązywania współpracy prowadzącej do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich.
Efektem tego jest promocja jakości życia na wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, którego fundamentem jest obszar małego przetwórstwa lokalnego, a produktem finalnym żywność wysokiej jakości. Efektem jest również wzrost aktywności mieszkańców w podejmowaniu działań mających na celu rozwój lokalnej społeczności poprzez tworzenie współpracy oraz powstawanie nowych partnerstw i sieci współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz lokalnej społeczności, a także większa aktywność poszczególnych podmiotów oparta na dialogu i współpracy, wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz szersze perspektywy do rozwoju zawodowego, jak również poprawa warunków życia i ograniczania ubóstwa. 
Operacja w ciągu roku przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, jak również do wspierania włączenia społecznego, a tym samym rozwoju gospodarczego. 
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich WODR w Poznaniu, tel. 61 8630418.