Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KOLD z samorządowcami

dodano: 2018-04-23 11:43

Na spotkaniu  z burmistrzami i wójtami obszaru KOLD  w poniedziałek 23 kwietnia w Sali wiejskiej w Grudnej gm. Miedzichowo, dyskutowano o przygotowaniach do wdrażania RLKS  w nowym okresie programowania, w ramach którego planowane jest realizowanie wielofunduszowości przez Lokalne Grupy Działania, a więc zarówno EFRROW jak i EFRR oraz EFS. Zakłada się zmniejszenie dokumentacji, budowanie sieci współpracy wraz z animowaniem społeczności lokalnej i zwiększenie doradztwa. Omówione zostały także bieżące działania projektów współpracy międzyregionalnego i polsko-niemieckiego.