Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KOLD najlepszą LGD w Wielkopolsce

dodano: 2012-11-26 10:18

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił listę punktacyjną w konkursie na dodatkowe środki Lokalnych Grup Działania. Oceniane były dotychczasowe działania jako Stowarzyszenia realizującego program Leader oraz planowane zmiany  w Lokalnej Strategii Rozwoju dla dodatkowych zadań.  Spośród 31 LGD,  KOLDznalazła się na I miejscu i otrzyma dodatkowo 5 mln zł na wdrażanie LSR i funkcjonowanie LGD.  Środki finansowe otrzymają tylko 2 najlepsze LGD w województwie. To bardzo duże wsparcie w porównaniu z 9,5 mln , jakie mamy na lata 2007-2013. Te środki muszą być zrealizowane w latach 2013-2014, stąd planujemy nabory wniosków 2013r na wszystkie działania, aby zdążyć je zrealizować w przewidzianym czasie, ale w zakresie nowych zadań. Planujemy przeprowadzenie szkoleń na początku roku 2013 po dokonaniu zmian w LSR i podpisaniu aneksu do umowy. 

Prosimy o obserwowanie naszej strony internetowej.

Planowane dodatkowe zadania to m.in. :

Ø  izby tradycji, muzea ( budowa, remont) , budowa punktów widokowych, zagospodarowanie parków, pomników przyrody czy miasteczek ruchu drogowego i bezpiecznych dojść do miejsc publicznych - z odnowy i rozwoju wsi

Ø  usługi związane  z tworzeniem izb tradycji i dawnych zawodów, zagospodarowania terenów zielonych czy uruchamianie wypożyczalni sprzętu turystycznego- z mikroprzedsiębiorstw

Ø  usługi dla gospodarstw rolnych , rolno-spożywczych i rzemiosła, zagospodarowanie terenów zielonych – z różnicowania działalności nierolniczej

Ø  budowa małej infrastruktury związanej z tradycjami lokalnymi, szkolenia edukacyjne z zakresu tradycji oraz ekologii i bezpiecznego korzystania z infrastruktury turystycznej i sportowej, wizyty studyjne związane z tradycjami zwyczajami lokalnymi, organizacja festynów związanych z przyrodą, zabezpieczenie i oznakowanie dziedzictwa kulturowego, organizowanie rajdów pieszych i rowerowych oraz wizyty studyjne nawiązujące od bezpiecznego korzystania z infrastruktury turystycznej i sportowej – z małych projektów.