Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

GMINO, SKONSULTUJ SWOJE PLANY Z MIESZKAŃCAMI!

dodano: 2019-06-26 09:36

GMINO, SKONSULTUJ SWOJE PLANY Z MIESZKAŃCAMI!
 
CZYM SĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE?
Konsultacje społeczne zakładają obustronną komunikację i nawiązanie relacji pomiędzy władzą 
a mieszkańcami. Konsultacje są jedną z form partycypacji obywatelskiej, czyli włączania obywateli 
w podejmowanie decyzji dotyczących życia publicznego. Sytuują się one mniej więcej pośrodku tzw. drabiny partycypacji: nie dają mieszkańcom bezpośredniego wpływu na decyzje, ale są też czyś więcej niż tylko informowaniem obywateli o planowanych działaniach.
Najczęściej z mieszkańcami konsultuje się kwestie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego i nowych inwestycji. Może chodzić o modernizację ulicy czy zagospodarowanie skweru, albo dyskusję o ofercie domów kultury lub planach dotyczących kierunków przyszłego rozwoju miasta. Można rozmawiać o dokumentach strategicznych miasta bądź państwa.
CO DAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE?
Dobrze przeprowadzone konsultacje dają możliwość budowania trwałych, dobrych relacji między władzami samorządowymi a obywatelami, włączają mieszkańców w proces podejmowania ważnych decyzji, ponadto pozwalają realizować takie działania, które będą wspierane przez lokalną społeczność.
Konsultacje to nie tylko możliwość wypowiedzenia się na piśmie albo rozmowy z ekspertem, przybierają one także formę spotkań dyskusyjnych lub warsztatów czy chatów on-line, w trakcie których można nie tylko wyrazić swoją opinię, ale także poznać potrzeby innych, zadawać pytania urzędnikom i ekspertom. Podczas konsultacji ważna jest wymiana zdań i możliwość usłyszenia propozycji innych osób. 
SKĄD WZIĄĆ ŚRODKI NA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI?
Na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji w zakresie planowania przestrzennego gmina może otrzymać środki od Fundacji Promocji Gmin Polskich.
Fundacja jest Operatorem konkursu grantowego projektu „LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” (POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18) , w ramach którego gminy z całej Polski mogą otrzymać grant w wysokości do 50 tys. zł.  Dodatkowo w ramach projektu pracownicy urzędu będą mieli możliwosć podniesienia swoich kompetencji i poszerzenia wiedzy w zakresie planowania przestrzennego jak i przeprowadzenia konsultacji społecznych poprzez udział w szkoleniach.
W projekcie nie jest wymagany wkład własny (100% dofinansowania) a działania w projekcie można zaplanować aż do 30.06.2021r. 
Deklaracje udziału przyjmowane są do 10 lipca 2019r.
Szczegółowe informacje i dokumentacja znajdują się na stronie https://fpgp.eu/projekty-ue-konsultacje-spoleczne-2-19/index.html lub www.fpgp.eu zakładka Projekty UE: Konsultacje społeczne 2.19.
W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Projektu: tel. (22)  697 52 99, lub emailem: fundacja@fpgp.eu