Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Chmielinko

dodano: 2011-11-04 11:10

Po raz pierwszy w zachowanych dokumentach pisanych nazwa wsi CHMIELNIK pojawia się około 1414 roku. Dzisiejsza nazwa wsi pojawiła się ostatecznie w 1871 roku.
Jest to średniowieczna osada polska, położona w okolicach Lwówka. Jako własność szlachecka wieś należała do Sędziwoja z Ostroroga, a od XVI wieku była własnością Lwowskich. Istniejąca dziś wieś została ponownie lokowana w XVIII wieku na prawie olędarskim.

Pośrodku wsi znajduje się ponad 100 letni budynek, w którym mieści się szkoła podstawowa. We wsi znajduje się również kaplica, która powstała w 1994 roku.