Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2011

Szkolenie animatorów - liderów wiejskich
2011-06-17
Szkolenie animatorów - liderów wiejskich W Boruii Kościelnej LGD KOLD zorganizowało szkolenie przeznaczone dla liderów wiejskich w których uczestniczyli przedstawiciele gmin : Kuślin, Duszniki, Pniewy, Miedzichowo oraz Duszniki. Szkolenie otworzył burmistrz gminy Nowy Tomyśl Henryk Helwing. Tematykę - Jak zaktywizować wieś - omawiała Irena Wojciechowska wiceprezes LGD Puszcza Notecka. Przykłady dobrych praktyk z działań prowadzonych z udziałem funduszy unijnych omawiali między innymi : Kat...
Otwarcie świetlicy w Sątopach
2011-06-17
Świetlica ze środków unijnych Dnia 11 czerwca 2011 roku odbył się festyn integracyjny związany z otwarciem świetlicy wiejskiej w Sątopach w gminie Nowy Tomyśl. Oficjalna część uroczystości odbyła się na terenie świetlicy wiejskiej, która została rozbudowana i przebudowana w ramach projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury użyteczności publicznej we wsi Sątopy poprzez rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na...
Liderzy - animatorzy sportu szkolili się w PTTK.
2011-06-08
Liderzy - animatorzy sportu szkolili się w PTTK. W dniach 3 i 4 czerwca 2011 r. Stowarzyszenie KOLD zorganizowało na terenie Ośrodka PTTK w Sierakowie szkolenie dla liderów - animatorów sportu i turystyki z obszaru KOLD. W jego trakcie omawiano między innymi organizację turnieju Mini - Euro 2012 oraz planowane szlaki turystyczne na terenie KOLD. Liderzy zapoznali się również z zagadnieniami dotyczącymi turystyki kulturowej i kreatywnej w środowisku wiejskim. Uczestnicy szkolenia zapoznali się praktycz...
Obradował Zarząd
2011-06-06
Obradował Zarząd3 czerwca 2011r w Ośrodku TKKF w Sierakowie spotkał się Zarząd KOLD na swoim kolejnym posiedzeniu. Zarząd zapoznał się z podpisaną umową o współpracy z LGD Flaeming-Havel z Niemiec, która przewiduje m.in. seminaria na temat agroturystyki oraz zagospodarowania pałaców i dworków, prezentowanie produktów regionalnych na festynach oraz utworzenie szlaków turystycznych, na których staną dzieła sztuki związane z regionami. Zarząd zaakceptował projekt szlaków turystycznych na terenie KOLD, które zostaną ...
Podpisana współpraca
2011-05-24
Podpisana współpraca Lokalna Grupa Działania KOLD podpisała umowę o współpracy z Lokalną Grupą Działania Flaemnig-Havel z Niemiec w dziedzinie turystyki pt. "Wykorzystanie potencjałów w turystyce wiejskiej w obszarach Flaemnig-Havel- KOLD". Umowa po roboczych spotkaniach i uzgodnieniach została podpisana w dniu 19 maja 2011r w Wiesenburgu w pow. Poczdam-Mittelmark w Niemczech przez wiceprezesa KOLD Jerzego Dziamskiego i członka Zarządu Ireneusza Witkowskiego oraz prezesa Flaeming-Havel Eveline ...
Szkolenie kadr
2011-05-12
Szkolenie KadrZapoznanie ze zmianami w LGD KOLD oraz z funkcjonowaniem programu Leader na terenie ziemi opolskiej było głównymi tematami szkolenia kadr KOLD w dniach 6-8 maja 2011r. Szkolenie odbyło się w Zdziechowicach z udziałem 25 osób podczas którego:- zapoznano się ze zmianami w LSR- dokonano analizy naboru wniosków- warsztatowo opracowano trasy szlaków turystycznych na terenie KOLD- zapoznano się z funkcjonowaniem LGD Górna Prosna oraz promowaniem produktów lokalnych w oparciu o tradycje historyczne i zwyczaje regionalne....
Liderki wiejskie w Rokosowie
2011-05-12
Liderki wiejskie w Rokosowie20 kobiet z obszaru KOLD wzięło udział w organizowanym przez Wielkopolski KSOW szkoleniu liderek wiejskich w Rokosowie w dniach 6-7 maja 2011r. Podczas szkoleń warsztatowych omawiano między innymi zagadnienia dotyczące środowiska i społeczności lokalnej, rolę liderek w animacji życia społecznego oraz omówiono zasady aktywizacji społeczności lokalnych w praktyce.
Ogłoszenie naboru
2011-05-11
Lokalna Grupa Działania KOLD informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na Odnowę i rozwój wsi termin składania wniosków: 30 maja - 13 czerwca 2011r. Ogłoszenie
Wpłynęły wnioski
2011-05-06
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na realizacje tzw "małych projektów" wpłynęły 32 wnioski na łączna kwotę 412 738,76 zł, przy limicie 506 329,31 zł. Na Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę 1 180 240,60 zł przy limicie 550 000,00zł Na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę 272 232,00 zł przy limicie 500 000,00zł Posiedzenie Rady, która oceniać będzie złożone wni...
Życzenia Świąteczne
2011-04-20